Jídelna2019-04-02T10:32:09+02:00

Pozor změna bankovního účtu od šk.roku 2016/17!!!

číslo účtu: 144509092 / 5500 Raiffeisenbank

Školní jídelna umožňuje studentům odebírání obědů nebo celodenní stravy a to ve výši 27,00 Kč za 1 oběd, 76,00 Kč za 1 celodenní jídlo. Stravné se platí zálohově, bezhotovostně, měsíčně dopředu, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.
Stanovená měsíční záloha: obědy 540,00 Kč, celodenní stravování a ubytování 2520,00 Kč, z toho 1000,00 Kč ubytování, 1520,00 Kč strava.
Na základě zaplacených záloh bude žákům automaticky přihlašována strava na celý měsíc.

Záloha na měsíc září musí být zaplacena nejpozději do 15. srpna.

Složenka na zaplacení první zálohy pro žáky 1. ročníků je přiložena k pozvánce na zahájení školního roku.
Pro ostatní zájemce, kteří se rozhodli platit nadále formou složenek, budou složenky k dispozici u vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že platby složenkou je nutno vyplňovat čitelně, nejlépe velkými tiskacími písmeny. Při nečitelnosti některých písmen, nebudou tato jména čtecím zařízením České pošty identifikována a naší škole sdělena. Plátce se tak vystavuje nebezpečí nezaúčtování této platby a tím nemožnosti odebírání stravy. Na základě zaplacených záloh bude žákům automaticky přihlašována strava na celý měsíc.

Pozor změna bankovního účtu od šk.roku 2016/17 !!!
Číslo účtu: 144509092 / 5500 Raiffeisenbank
Platby zasílané na tento účet musí obsahovat variabilní symbol – identifikační číslo studenta, které je mu přiděleno v prvním ročníku studia a platné po celou dobu studia.

Strava je odebírána formou bezkontaktního čipu, kterou student obdrží v den nástupu prostřednictvím třídního učitele za poplatek ve výši nákupní čipu (115,00 Kč). Poplatek je vratný při odchodu ze školy a vrácení čipu.
Poplatek za čip je nutno zaplatit první den nástupu do školy, čip slouží také pro vstup do školy. V případě ztráty je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit na sekretariátě ředitele školy, kde si zakoupí na své náklady nový čip..

Přihlašování (odhlašování) stravy se provádí přes server www.strava.cz, číslo jídelny 10128 (přes příkaz Vyhledat), uživatel a heslo (možné změnit) = číslo čipu.
Třídní učitel seznámí studenty prvních ročníků s obsluhou terminálu (zařízení), kde si student přihlašuje a odhlašuje stravu.

V případě nemoci je nutné stravu odhlásit telefonicky nejpozději do 7:00 hod nebo přes www.strava.cz do 12. hod. na následující den.. Odhlašování je rovněž možné provádět přímo žáky přes snímač v jídelně školy, který umožňuje pouze týdenní odhlášení. V případě, že se jedná o delší časový úsek nebo není žák přítomen, provádí žák odhlášení:
a) ústně v kanceláři vedoucí školní jídelny
b) telefonicky 554 613 075
c) přes
www.strava.cz (číslo jídelny 10128)

V době nepřítomnosti (výlety, praxe, ředitelské volno, nemoc s výjimkou prvního dne) nemá žák nárok na dotovanou stravu.

Vyúčtování zálohových plateb probíhá měsíčně. Jednou ročně v době letních prázdnin jsou přeplatky nad 500,00 Kč odesílány na účet plátce poslední zálohy nebo složenkou na adresu studenta. Přeplatky do 500,00 Kč budou žákům vyplaceny z pokladny školy v měsíci září na základě předloženého průkazu totožnosti. 

zpracovala: Štěpánková Věra

vedoucí ekonomického úseku
stepankova@sos-dcr.cz

JídelnaJídelna
 
Informace školní jídelny – alergeny
 
Dle platné legislativy (Nařízení EU 1169/2011 čl.21, ČR Vyhl. 113/2005 Sb.§ 8 odstavec 10) jsou výrobci potravin a rovněž i školní jídelny od 13.12.2014 povinni informovat spotřebitele o alergenech, obsažených v jídle. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Nebude tak brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, na základě označení pokrmu.
 
Níže uvedená čísla alergenů budou uvedena na jídelním lístku na školním internetu a rovněž na jídelním lístku ve školní jídelně.
Ve školní jídelně bude vyvěšen rovněž seznam alergenů.   
 
 
Celkem bylo specifikováno 14 hlavních alergenů:
 
Jídelna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případné informace Vám podá vedoucí školní jídelny.
                                                                                                                        
Eva Janková