Jazyk

Jídelna a stravování

Číslo účtu: 144509092 / 5500 Raiffeisenbank

 

Informace ke školnímu stravování

Školní jídelna umožňuje studentům odebírání obědů ve výši 30 Kč za 1 oběd. Stravné se platí zálohově, bezhotovostně, měsíčně dopředu, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Záloha na měsíc září musí být zaplacena nejpozději do 15. srpna 2020 a stanovená měsíční záloha činí 600 Kč. Na základě zaplacených záloh bude žákům automaticky přihlašována strava na celý měsíc.
 
Složenka na zaplacení první zálohy je přiložena. Pro zájemce, kteří se rozhodnou ke stálému placení formou složenek, budou další složenky k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že platby složenkou je nutno vyplňovat čitelně, nejlépe velkými tiskacími písmeny. Při nečitelnosti některých písmen, nebudou tato jména čtecím zařízením České pošty identifikována a naší škole sdělena. Plátce se tak vystavuje nebezpečí nezaúčtování této platby a tím nemožnosti odebírání stravy.
 
Účet školy má číslo 144509092, kód banky je 5500. Platby zasílané na tento účet musí obsahovat variabilní symbol – identifikační číslo studenta, které je mu přiděleno v prvním ročníku studia a platné po celou dobu studia.
Strava je odebírána pomocí čipu, který student obdrží v den nástupu prostřednictvím třídního učitele za poplatek ve výši nákupní ceny 115 Kč. Poplatek je vratný při odchodu ze školy a vrácení nepoškozeného čipu. Poplatek za čip je nutno zaplatit první den nástupu do školy, čip slouží také pro vstup do školy. V případě ztráty je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit na sekretariátě ředitele školy, kde si zakoupí na své náklady nový čip.
 
Třídní učitel seznámí studenty prvních ročníků s obsluhou terminálu (zařízení), kde si student přihlašuje a odhlašuje stravu. V případě nemoci je nutné stravu odhlásit nejpozději do 7.00 hod. Odhlašování je prováděno žáky přes snímač v jídelně školy, který umožňuje pouze týdenní odhlášení nebo přes vzdálený přístup na adrese www.strava.cz
 
V případě, že se jedná o delší časový úsek nebo není žák přítomen, provádí žák odhlášení ústně nebo prostřednictvím zákonného zástupce v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky. V době nepřítomnosti (výlety, praxe, ředitelské volno, nemoc s výjimkou prvního dne) nemá žák nárok na dotovanou stravu. Vyúčtování zálohových plateb probíhá měsíčně. Jednou ročně, v době letních prázdnin, jsou přeplatky nad 500 Kč odesílány na účet plátce poslední zálohy nebo složenkou na adresu studenta. Přeplatky do 500 Kč budou žákům vyplaceny z pokladny školy v měsíci září na základě předloženého průkazu totožnosti.
 
Štěpánková Věra                                                                                          Mgr. Zdeněk Klein
vedoucí ekonomického úseku                                                                      ředitel školy

 

 
Informace školní jídelny – alergeny
 
Dle platné legislativy (Nařízení EU 1169/2011 čl.21, ČR Vyhl. 113/2005 Sb.§ 8 odstavec 10) jsou výrobci potravin a rovněž i školní jídelny od 13.12.2014 povinni informovat spotřebitele o alergenech, obsažených v jídle. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Nebude tak brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, na základě označení pokrmu.
 
Níže uvedená čísla alergenů budou uvedena na jídelním lístku na školním internetu a rovněž na jídelním lístku ve školní jídelně.
Ve školní jídelně bude vyvěšen rovněž seznam alergenů.   
 
 
Celkem bylo specifikováno 14 hlavních alergenů:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případné informace Vám podá vedoucí školní jídelny.
                                                                                                                        
Eva Janková
 
Czech

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice