Jazyk

Domov mládeže

VYBRANÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NÁSTUPU A POBYTU ŽÁKA V DOMOVĚ MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Vedoucí vychovatelka  Moravcová Věra (moravcova@sos-dcr.cz , tel 554 613 075)

Domov mládeže  - v provozu neděle až pátek

Příjezd na DM                       
NE                         17.00 – 22.00 hod.

PO                          6.00 –  7.40 hod.

Studijní klid                           
PO, ÚT, ČT            17.00 – 18.00 hod.

ST                          15.30 – 16.45 hod.       

Osobní volno studentů       
PO, ÚT, ČT            do 17.00 hod.

ST        I. roč.         17.30 – 20.00 hod.
 II.+ III. roč.     17.30 – 20.30 hod.

 

POKYNY K NÁSTUPU DO DOMOVA MLÁDEŽE

Nástup do domova mládeže (dále jen DM) je pro žáky den před oficiálním zahájení školního roku 2018/19 v neděli 2. září 2018 v době od 17 do 20 hodin. Pokud nemůže Vaše dítě z vážných důvodů nastoupit ve stanovený den, musí být tato skutečnost oznámena,  aby ubytovací místo mohlo být i nadále rezervováno.

Při nástupu do DM žák předloží 2 fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm. Žáci si dále přivezou základní hygienické potřeby, domácí obuv, osobní věci a sáčky na svačiny.

PODMÍNKY POBYTU STUDENTU V DM

Domov mládeže je určen žákům, kteří nemohou denně dojíždět do školy a zajišťuje   ubytování a celodenní stravování. Je centrem výchovy mimo vyučování a život žáků je řízen Vnitřním řádem DM, který jsou ubytovaní žáci povinni dodržovat. Na ubytování není právní nárok a poskytuje se vždy na období jednoho školního roku. Studenti jsou povinni opustit DM v době, kdy není DM v provozu, při onemocnění, dále o všech školních prázdninách a při vyloučení z DM. Ubytování o víkendech (kromě příjezdových nedělí) DM nezajišťuje.

Měsíční záloha na stravu a ubytování činí 2 600 Kč, z toho poplatek za ubytování 1000 Kč , záloha na celodenní stravování 1600 Kč. Celodenní strava ve výši 80 Kč zahrnuje snídani 14 Kč, svačinu 12 Kč, oběd 28 Kč, teplou večeři 19 Kč a druhou studenou večeři 7 Kč. Výjimky ze stravování povoluje ředitel školy na základě předloženého lékařského doporučení potvrzujícího nutnost dietní stravy.

Záloha na stravné a ubytování je placeno na účet školy bezhotovostně, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Záloha na měsíc září musí být zaplacena nejpozději do 15. srpna 2018, poslední záloha do 15. května 2019.

Na základě zaplacených záloh bude žákům automaticky přihlašována strava na celý měsíc (složenku na zaplacení první zálohy s variabilním symbolem přikládáme). Součástí složenky je číslo účtu školy 0144509092, kód banky 5500, dále variabilní symbol – identifikační číslo žáka přidělené v 1. ročníku  je platné po celou dobu studia. Toto číslo uvádějte k zasílané  platbě i v případě, že se rozhodnete k placení ze svého účtu.

Strava je odebíraná formou bezkontaktního čipu, který student obdrží v den nástupu prostřednictvím třídního učitele za poplatek ve výši jeho nákupní ceny 115 Kč.

Poplatek za čip je nutné zaplatit první den nástupu do školy, ten slouží také pro vstup do školy. Při ukončení studia a odevzdání nepoškozeného čipu bude tato zálohy vrácena. V případě ztráty je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit na sekretariátě ředitele školy, kde si zakoupí nový čip. Třídní učitel seznámí studenty prvních ročníků s obsluhou terminálu (zařízení), kde si student přihlašuje a odhlašuje stravu.

V případě nemoci je nutné stravu odhlásit nejpozději do 7.00 hod. ráno. Odhlašování je prováděno žáky přes snímač v jídelně školy, který umožňuje pouze týdenní odhlášení. V případě, že se jedná o delší časový úsek nebo není žák přítomen, je nutné odhlášení v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky. V době nepřítomnosti (výlety, praxe, ředitelské volno, nemoc s výjimkou prvního dne) nemá žák nárok na dotovanou stravu.

Vyúčtování zálohových plateb probíhá měsíčně. Přeplatky nad 500 Kč jsou  po ukončení školního roku zasílány na účet plátce poslední zálohy. Přeplatky do 500 Kč jsou žákům     vyplaceny z pokladny školy v měsíci září a to na základě předloženého průkazu totožnosti.     

Žák zodpovídá na DM za všechny škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti a zákonný zástupce žáka je hradí v plné výši. DM není pojištěn proti ztrátám peněz a cenných předmětů, které nejsou zabezpečeny uložením u vychovatele. Jakoukoli pojistnou událost vyřizuje u pojišťovny škola.             

Pokud dojde v průběhu školního roku k ukončení ubytování ze strany žáka z důvodu ukončení studia na škole, ze zdravotních důvodů, z rodinných důvodů apod., je povinností zákonného zástupce nebo plnoletého žáka tento pobyt ukončit písemnou formou s vyřízením výstupních formalit, nejpozději ke dni ukončení. Předčasné ukončení ubytování žáka není důvodem pro vrácení příspěvku na ubytování za měsíc, ve kterém k ukončení došlo.

Při nepřítomnosti žáka v DM ze zdravotních či jiných důvodů platí pro zákonné zástupce   povinnost informovat DM o důvodech a délce absence. Jedná-li se o nenadálou absenci, požadujeme okamžitou telefonickou informaci na uvedená telefonní čísla. Rovněž při předčasném odjezdu žáka do místa trvalého bydliště v průběhu pracovního týdne, vyžadujeme s předstihem písemné nebo telefonické oznámení zákonného zástupce, u zletilého žáka pak písemné prohlášení samotným žákem.

Žádáme Vás o spolupráci s vychovateli při výchově Vašeho dítěte a doporučujeme:
a) pravidelně se informovat u skupinového vychovatele na chování žáka v DM v době rodičovských schůzek nebo kdykoliv telefonicky
bú využívat Vaše právo individuálně změnit podmínky pobytu žáka v DM, pokud nejste spokojeni s jeho chováním a výsledky ve škole nebo DM a považujete za účelné omezit žáka v jeho právech.

Součástí průvodního dopisu je závazná přihláška.

Závaznou přihlášku zašlete do 1. června 2018.

V Krnově 7. 4. 2018    

 Bc. Věra Moravcová                                                                      Mgr. Zdeněk Klein

vedoucí vychovatelka                                                               ředitel školy

 

 

Dokumenty DM

zpracovala: Bc. Věra Moravcová
vedoucí vychovatelka
moravcova@sos-dcr.cz

Tschechisch

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice