Jazyk

Školní řád

Školní řád

Základní ustanovení

 1. Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy.

 2. Vychází z Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) a z Úmluvy o právech dítěte (č.104/1991 Sb.), v níž se zakotvují práva, která podle článku 2 mají být přiznána a zabezpečována každému dítěti bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti. Školní řád respektuje ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 3. Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti, dovednosti a morální vlastnosti nezbytné pro úspěšné zakončení studia a uplatnění se na trhu práce.

 4. Školní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

 5. Dobrovolným rozhodnutím studovat na střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a výsledky.

 

 

Práva žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků

 1. Žák je partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Žák má právo:

 1. na vzdělávání

 2. na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

 3. na hodnocení přiměřené svým schopnostem

 4. na informace o průběhu svého vzdělávání

 5. na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení

 6. na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat jeho důstojnost

 7. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto samosprávných orgánů zabývat

 8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání

 9. obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud je přesvědčen, že jsou jeho práva porušována ze strany vyučujícího

 10. zúčastňovat se akcí pořádaných školou

 11. žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

 1. Zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilého žáka má právo:

 1. být informován o prospěchu, chování a přístupu k plnění povinností svého dítěte

 2. volit a být volen do školské rady

 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte

 1. Škola poskytuje informace pravidelně na třídních schůzkách, při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail, SMS zpráva) a škola bude mít pochybnosti, vyhoví po předložení žádosti, která jednoznačně ověří totožnost případného žadatele.

 

 

Docházka do výuky

 

 1. Základní povinnosti žáka denního studia je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů, do kterých se přihlásil.

 2. Nemůže-li se nezletilý žák účastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele předem o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytovaný na domově mládeže, uvědomí o tom současně i vychovatele. Žák je povinen oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi i předem známou návštěvu lékaře.

 3. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen bez zbytečného odkladu oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 72 hodin. V den návratu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku na celou dobu nepřítomnosti podepsanou zákonným zástupcem, jde-li o žáka ubytovaného na DM, také příslušnému vychovateli. Pokud důvod nepřítomnosti bude oznámen až po stanovené době 72 hodin, jsou považovány první tři dny za neomluvené.

 4. Nepřítomnost ve vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody). Nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů lze omluvit potvrzením zákonného zástupce žáka. Opakuje-li se takto omluvená krátkodobá nepřítomnost častěji, může třídní učitel požadovat potvrzení lékaře za každou absenci. Uvolňovat žáky z důvodu rodinné rekreace je v době výuky možno jen ve výjimečných případech, a to jen tehdy, přistupuje-li žák příkladným způsobem k plnění svých povinností ve výuce. Pokud se jedná o uvolnění ke konci školního roku, je žák povinen si dohodnout řádné ukončení klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Nepřítomnost ve výuce ze závažných rodinných důvodů musí žáci nahlásit předem třídnímu učiteli.

 5. Zameškanou látku je žák povinen si co nejrychleji doplnit. Jedná-li se o dlouhodobou neúčast, je žák následující vyučovací hodinu omluven jen ze znalostí, které zameškal. Další úlevy může poskytnout vyučující v příslušném předmětu, bere při tom v úvahu délku nepřítomnosti, množství probrané látky, vyučovací cyklus apod. U krátkodobé absence se umožňují úlevy jen po domluvě s vyučujícím.

 6. Zletilý žák se omlouvá sám způsoby uvedenými v předešlých odstavcích.

 7. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

 8. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli změnu dat rozhodných pro vedení evidence. Každou změnu těchto údajů je žák povinen oznámit i během školního roku, nejpozději do 3 dnů po nastalé změně.

 9. Pokud není přítomen třídní učitel, žák nebo jeho zákonný zástupce omlouvají neúčast ve výuce u zástupce třídního učitele, ve výjimečných případech u zástupce ředitele, případně u ředitele školy.

 10. Veškeré činnosti nesouvisející s výukou (zájmové kroužky, sportovní činnost, autoškola, aj.) provozují žáci po výuce.

 11. Neomluvená absence žáka do 10 vyučovacích hodin se řeší se zákonným zástupcem žáka, který je pozván doporučeným dopisem, od 11 do 25 hodin řeší absenci školní výchovná komise (ředitel školy, zástupce ředitele, třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů) a nad 25 hodin provede ředitel školy oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Obecná ustanovení o chování žáků

 1. Žáci vstupují do budovy školy pouze vchodem přes šatny a jsou povinni se přezouvat do přezůvek, odkládané svršky zavěšovat, obuv ukládat. Žáci jsou povinni udržovat pořádek v šatnách.

 2. Každý žák školy udržuje své místo v lavici a v šatně v náležitém pořádku.

 3. Po ukončení každé vyučovací hodiny je třeba učebnu uvést do naprostého pořádku.

 4. Žáci si nosí do jednotlivých předmětů domluvené vyučovací pomůcky, učebnice, sešity a psací potřeby, které si přichystají před zahájením vyučovací hodiny.

 5. Osvětlení třídy je nutno používat co nejúsporněji a při odchodu z místnosti zhasnout světla.

 6. Při práci s vodou je nutné před odchodem z místnosti přesvědčit o uzavření ventilů vody, při práci s elektrickým proudem odpojit spotřebiče ze zásuvek.

 7. Pokud žák zjistí, sám způsobí nebo zaviní nepořádek případně škodu na školním majetku, zjedná bez odkladu nápravu. Větší škodu hlásí třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti řediteli školy nebo zástupci ředitele školy. Škoda, způsobena žákem úmyslně nebo z nedbalosti, musí být žákem odstraněna na jeho vlastní náklady.

 8. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti, hygienické návyky a protipožární opatření.

 9. Žáci dodržují řády odborných učeben a řád knihovny.

 

 

Povinnosti žáků ve výuce a na akcích organizovaných školou

 1. Žák se co nejlépe připravuje do výuky a svědomitě plní všechny úkoly uložené vyučujícími, získává návyky sebevzdělávání, co nejlépe se připravuje na své budoucí povolání, popřípadě na další studium.

 2. Žák si osvojuje zásady společenské morálky a řídí se jimi. Žák je ukázněný a plní pokyny pracovníků školy. Domnívá-li se žák, že pokyn nebo příkaz pedagogického pracovníka nebo jiného pracovníka školy je v rozporu se zásadami vnitřního řádu školy, je oprávněn si stěžovat třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

 3. Žák dodržuje pravidla soužití, chová se slušně a přátelsky ke spolužákům a je příkladem v chování i v kulturnosti vyjadřování.

 4. Žák je ve výuce vhodně, čistě a bez výstřednosti upraven a oblečen.

 5. Žák má chránit své zdraví i zdraví jiných, dbá o čistotu a pořádek ve škole a jejím okolí, dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření.

 6. Žák šetří školní zařízení, chrání je před poškozením a hospodárně zachází s učebnicemi a učebními pomůckami, které mu byli svěřeny školou. Své místo v učebně udržuje v čistotě a pořádku.

 7. Žák přichází do výuky tak, aby zaujal své místo a připravil se na první vyučovací hodinu nejpozději 5 minut před zahájením výuky. Dodržuje vyučovací dobu, rozsah přestávek, přináší do výuky učebnice a školní pomůcky dle rozvrhu hodin a pokynu vyučujících.

 8. Žák nenosí do školy nebo na pracoviště věci, které nesouvisí s výukou.

 9. Žák má prokazovat patřičnou úctu všem pracovníkům školy a ústně je zdraví při setkání ve škole i mimo ni. Při komunikaci s pracovníky používá stanovená oslovení. Při vstupu učitele nebo pracovníka školy do učebny zdraví žáci povstáním z židlí.

 10. Veškeré problémové situace a požadavky žák řeší slušnou formou s vyučujícím příslušného předmětu, s třídním učitelem nebo vychovatelem, kteří pak rozhodnou, zda záležitost postoupí vedoucímu úseku či řediteli školy.

 11. Na akcích organizovaných školou se žák řídí pokyny pedagogických pracovníků, případně jiné osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nevzdaluje od ostatních žáků nebo z určeného místa.

 12. Ve školní jídelně dodržuje stanovenou dobu na stravu po vyučování nebo v přestávce stanovené na oběd, chová se ukázněně a dodržuje hygienická a společenská pravidla stolování.

 13. Žák dbá svým jednáním a chováním o dobré jméno školy.

 14. Pokud dojde u žáka ke změně v osobních údajích a dokladech, okamžitě nahlásí tyto změny třídnímu učiteli nebo na personálním oddělení školy.

 

 

Žákům je zakázáno

 1. Kouřit v prostorách školy, v okolí školy (200 m) a při přesunech na jiné budovy a do tělocvičny. Žákům není dovoleno kouřit ani mimo školu při akcích organizovaných školou.

 2. Nosit do školy, přechovávat, užívat, propagovat či jinak nakládat s alkoholem, návykovými látkami, zdraví škodlivými látkami, a to v prostorách školy, při přesunech na školní pracoviště, při dopravě do školy, při činnostech organizovaných školou, vč. studijní praxe, zájezdů, soutěží apod.

 3. Nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cennější věci. V případě nutnosti je povinností žáka si toto uschovat u pedagogického pracovníka nebo v kanceláři školy. V hodinách tělesné výchovy si cenné věci žák ukládá na místě určeném příslušným vyučujícím.

 4. Přinášet do školy a na činnosti organizované školou předměty, které by mohly rozptylovat pozornost žáků, a věci nebezpečné pro život a zdraví lidí, např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.

 5. U nezletilých žáků používat autostopu při dopravě do školy, ze školy a na akce organizované školou bez souhlasu rodičů.

 6. Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování. Napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a používat nedovolených pomůcek.

 7. Během výuky opouštět učebnu, pracoviště nebo školní budovu bez souhlasu vyučujícího, případně třídního učitele, mimo přesunů vyplývajících z rozvrhu.

 8. V průběhu vyučovací hodiny je mobilní telefon vypnutý a je uložen ve školní tašce. V hodinách tělesné výchovy si žák mobil ukládá na místě určeném příslušným vyučujícím.

 9. Dobíjet mobilní telefony a notebooky během vyučování a přestávek ve vyučování.

 10. Vpouštět do budovy osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.

 11. Naklánět se a vyhazovat předměty z oken školy.

 

 

Chování žáka mimo školu

 1. Žák odpovídá škole za své chování i mimo školu, také ve dnech volna a školních prázdnin. Žák je povinen chovat se vždy tak, jak to odpovídá profilu absolventa školy a přičiňovat se vždy a všude o dobrou pověst třídy a školy. Zejména žák škole odpovídá za dodržování zásad mezilidského soužití a společenského chování při všech možných příležitostech. Dodržuje dopravní předpisy.

 2. Žákům se nedovoluje ve vyučovací části školního roku uzavírat pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení vedlejší pracovní činnosti, pokud by tato činnost měla narušit výrazným způsobem jeho odpočinek, docházku a přípravu do školy.

 

 

Výchovná opatření

 1. Při porušení školního řádu s ohledem na závažnost přestupku a případná předchozí výchovná opatření budou udělována tato výchovná opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia. Výchovná opatření se stupňují během celého školního roku.

 2. Při návrhu snížení známky z chování bere třídní učitel v úvahu předchozí výchovná opatření, jejich účinek a závažnost přestupku.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

9.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

 1. Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

 1. Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí vyučující daného předmětu pro jeho vyzkoušení jeden náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace za první pololetí mohla být ukončena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí.

 2. Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený vyučujícím daného předmětu.

 3. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele střední školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o přezkoušení žáka úřad kraje v přenesené působností.

 4. Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace.

9.2 Celkové hodnocení žáka

 1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

 2. Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

 1. prospěl s vyznamenáním

 2. prospěl

 3. neprospěl

 1. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré.

 2. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

 3. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

9.3 Opravné zkoušky

 1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z jednoho nebo dvou vyučovacích předmětů, musí podat žádost řediteli školy, poté vyučující daného předmětu určí termín opravné zkoušky.

 2. Termín opravných zkoušek určí vyučující daného předmětu tak, aby opravné zkoušky byly nejpozději vykonány do 31. srpna; žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky v jednom dalším náhradním termínu nejpozději do 30. září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

 3. Pokud se žák nemůže opravné zkoušky zúčastnit, musí telefonicky oznámit tuto skutečnost vyučujícímu daného předmětu (řediteli či zástupci ředitele), nejpozději ráno do 8:00 v den zkoušky. Pokud se žák nedostaví k opravné zkoušce a nebude řádně omluven, bude mu uděleno výchovné opatření dle školního řádu a zároveň mu bude stanoven další nejbližší možný termín zkoušky.

 4. Pokud žák při opravné zkoušce nepředloží požadovanou závěrečnou práci, ročníkovou práci, prezentaci, výsledky projektu apod., bude opravná zkouška hodnocena známkou nedostatečný.

9.4 Komisionální zkouška

 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

 1. koná-li rozdílovou zkoušku

 2. požádá-li žák nebo zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy

 3. je-li žákem s individuální formou studia

 4. pokud jeho absence v příslušném klasifikačním období přesáhne 25 % všech odučených hodin v daném předmětu

 5. pokud žák neodevzdal závěrečnou, ročníkovou práci, projektovou práci, seminární práci, prezentaci nebo nesplní dílčí část těchto prací, které jsou stanoveny vyučujícím

 1. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel střední školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Členy komise schvaluje ředitel školy nebo zástupce ředitele. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky, v případě testů a písemného přezkoušení nejpozději následující den.

 2. Rozsah učiva ke zkoušce určuje zkoušející učitel.

 3. Pokud žák při komisionální zkoušce nepředloží požadovanou závěrečnou práci, ročníkovou práci, prezentaci, výsledky projektu apod., bude komisionální zkouška hodnocena známkou nedostatečný.

 4. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí učitel daného předmětu prokazatelným způsobem žákovi; další přezkoušení žáka je nepřípustné. Výsledná známka komisionální zkoušky nemusí souhlasit s celkovou známkou na vysvědčení, pokud se jedná pouze o částečné přezkoušení z některých témat nebo doplnění chybějících prací a činností.

 5. Pokud se žák nemůže komisionální zkoušky zúčastnit, musí telefonicky oznámit tuto skutečnost vyučujícímu daného předmětu (řediteli či zástupci ředitele), nejpozději ráno do 8:00 v den zkoušky. Pokud se žák nedostaví ke komisionální zkoušce a nebude předem řádně omluven, bude mu uděleno výchovné opatření dle školního řádu a zároveň mu bude stanoven další (jeden) nejbližší možný termín zkoušky.

9.5 Zásady klasifikace prospěchu

 1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

 2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

 3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka

 2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy

 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

 5. analýzou výsledků činnosti žáka

 6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami

 1. Žák by měl mít z každého předmětu, alespoň 2 známky za každé čtvrtletí (pokud se předmět vyučuje jednu hodinu týdně). V případě vyšší týdenní hodinové dotace se počet známek úměrně zvyšuje. Musí být klasifikován, pokud je jeho absence menší než 25 % všech odučených hodin v daném předmětu a má dostatečný počet známek. Podmínkou klasifikace jsou v určitých předmětech ročníkové práce (projekty, seminární práce, prezentace), které jsou stanoveny vyučujícím na začátku pololetí nebo školního roku. Student je povinen dodržet požadovanou kvalitu, rozsah a termín odevzdání příslušné práce, která je nedílnou součástí uzavření klasifikace.

 2. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období a nikoliv pouze před koncem klasifikace. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

 3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky a skutečnosti, které bere v úvahu při celkové klasifikaci.

 4. Učitel nikdy nezapočítává kázeňské přestupky do klasifikace z daného předmětu.

 5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období, předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

 6. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

 7. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě váženého průměru z klasifikace za příslušné období, ale je zhodnocením celkového úsilí a výsledků žáka.

 8. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy v ročním plánu, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do Systému agendy školy.

 9. Informace jsou rodičům (zákonným zástupcům) předávány při osobním jednání na třídních schůzkách nebo mailem nebo formou pohovoru, na které jsou rodiče písemně zváni. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně. Informace o prospěchu si mohou zákonní zástupci prohlédnout přes Systém agendy školy, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem pro každého žáka.

 10. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, popřípadě zkouší jen probrané učivo před absencí. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Čas nutný k naučení si domluví s vyučujícím příslušného předmětu.

 11. Třídní učitelé (případně výchovný poradce, metodik prevence) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

 12. Třídní učitel předkládá řediteli školy písemnou žádost zákonných zástupců k uvolnění žáka. Ředitel školy poté stanoví podmínky, za kterých je žákovi dovolena dřívější klasifikace.

9.6 Klasifikace chování

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

 2. Pokud bude první pololetí školního roku uzavřeno sníženou známkou z chování, ve druhém pololetí se při dalších přestupcích proti školnímu řádu výchovná opatření udělí od nejnižšího stupně. Jedná-li se o recidivu téhož přestupku, může třídní učitel nebo ředitel školy udělit výchovné opatření vyššího stupně. Toto opatření se nevztahuje na podmínečné vyloučení.

 3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Žák se dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

9.7 Výchovná opatření

 1. Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně.

 2. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu na zvláštním formuláři školy. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

 3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:

 1. napomenutí třídního učitele

 2. důtka třídního učitele

 3. důtka ředitele školy

 4. podmíněné vyloučení ze studia

 5. vyloučení ze studia – za přechovávání a distribuce drog, šikanování, fyzické napadení pedagogických či jiných pracovníků školy, neoznámení důvodů absence po vyzvání vedením školy, aj.

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy.

 1. Všechny přestupky proti vnitřnímu řádu školy se zapisují do třídní knihy. Třídní učitel důsledně sleduje tyto zápisy a uděluje opatření k posílení kázně. Za první dva zápisy udělí napomenutí třídního učitele, za další zápis udělí třídní důtku. V případě dalších zápisů informuje ředitele školy a ten uděluje další opatření.

 2. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně zástupci žáka, popřípadě žákovi samotnému (pokud je zletilý). Opatření se zaznamenává do listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

 3. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Záleží na závažnosti přestupku.

 4. Pokud je žáku udělena důtka i pochvala, výchovná opatření jsou rovnocenná a vzájemně se nevylučují.

9.8 Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami

 1. Škola vychází z vyhlášky ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (§ 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.).

 2. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

 3. Žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. S žákem spolupracuje metodik prevence, třídní učitel a všichni vyučující, kteří žáka vyučují.

 4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy přezkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

 5. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou a jejich názor je respektován.

9.9 Pokyn pro postup při omlouvání absence

 1. Žák nebo zákonný zástupce je povinen ohlásit důvod nepřítomnosti nejpozději do 72 hodin, a to telefonicky třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, v případě nepřítomnosti zástupci ředitele školy nebo na sekretariátě. Může také zvolit formu emailu nebo SMS zprávy, pokud tuto variantu navrhl třídní učitel. Pokud tak žák neučiní, třídní učitel první tři pracovní dny posuzuje jako neomluvené a uděluje napomenutí podle kázeňského řádu. Pokud se tato situace opakuje, postupuje se stejně, výchovné opatření se stupňuje dle vyhlášky.

 2. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a neúčast není omluvena, oznámí TU tuto skutečnost řediteli školy, který vyzve žáka nebo jeho zákonného zástupce k doložení žákovy nepřítomnosti. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by zanechal studia prvním dnem neomluvené neúčasti. Tímto dnem přestává být žákem školy.

 3. Při opakované absenci z důvodu zaspání se postupuje takto:

 1. poprvé - omluvení absence, upozornění na další následky

 2. podruhé - neomluvená absence, napomenutí TU

 3. potřetí - neomluvená absence, důtka TU

 4. počtvrté - neomluvená absence, důtka ŘŠ

 5. popáté - neomluvená absence, podmínečné vyloučení

Každé pololetí se posuzuje odděleně.

 1. Při omlouvání absence se vychází z Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

9.10 Doplněk ke školnímu řádu – předmět Tělesná výchova (TV)

 1. Dlouhodobou absenci je možno do docházky nezahrnout na základě doloženého lékařského potvrzení (týká se absence delší 14 dnů, včetně omezení fyzické aktivity).

 2. Opakovaná, neodůvodněná absence, případně neomluvená pasivní účast v hodinách TV bude řešena výchovným opatřením.

 3. Omluvenky za pasivní účast doloží žák ihned v hodině TV, případně nejpozději do následující hodiny TV v omluvném listě žáka. V opačném případě bude tento přestupek řešen výchovným opatřením.

 4. Komisionální zkoušky probíhají na konci příslušného pololetí v odpoledních hodinách, respektive v měsíci srpnu v dopoledních hodinách. Pokud žák nemůže z vážných zdravotních důvodů, které doloží lékařským potvrzením, vykonat praktickou zkoušku, koná zkoušku teoretickou. Podmínkou konání zkoušky je také vypracování a obhajoba seminární práce, kterou žák předloží na začátku zkoušky. Bez vypracované seminární práce nebude žák ke zkoušce připuštěn.

 5. Pokud je žák ze zdravotních důvodů uvolněn z tělesné výchovy, je povinen do hodin tělesné výchovy docházet s ostatními žáky. Výjimkou jsou pouze hodiny, kdy je tělesná výchova zařazena v úvodu nebo na konci vyučování, tj. 1. a 2., respektive 5. a 6. vyučovací hodinu. Žák je potom povinen doložit písemný souhlas rodičů, kteří v té době za své dítě přebírají plnou odpovědnost, pokud žák není plnoletý.

 

 

10 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 2. Úkoly zabezpečovat prevenci proti projevům rasismus, xenofobie a intolerance vyplývají z Ústavy České republiky, z Listiny základních práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte a z ostatních mezinárodních paktů a úmluv, které ústavní orgány ČR ratifikovaly.

 3. Škola využívá metodické pokyny:

 1. metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Čj.: 21291/2010-28)

 2. metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 21149/2016)

 3. spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: 25 884/2003-24)

 4. metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 14 423/99-22)

 5. metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26)

 1. Všichni žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování:

 1. drogové závislosti, alkoholismu a kouření

 2. kriminality, šikanování, vandalismu

 3. gamblerství

 4. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

 5. agresivity

V případě zjištění patologických projevů u žáků jsou spolužáci povinni upozornit vedení školy nebo třídního učitele nadanou situaci. Lze to učinit i prostřednictvím schránky důvěry. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.

 1. Žákům je zakázáno přinášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáka.

 2. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví podle vnitřní směrnice: Poučení studentů ve smyslu „Zákona č. 262/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

 

11 Provoz a vnitřní režim školy

 1. Režim dne je stanoven rozvrhem stanoveným ředitelem školy.

 2. Rozvrhy hodin jsou umístěny na hlavní nástěnce školy, na dveřích učeben nebo na www stránkách školy. Veškeré změny jsou zveřejňovány na nástěnce v 1. mezipatře budovy ul. Revoluční 92.

 3. Budova školy je žákům běžně přístupná od 7:00 do 17:00 hodin. Vstup do budovy je střežen elektronicky. K otevření zámku je třeba mít k dispozici elektronický čip, který je evidován ve školním systému.

 4. Žákům i zaměstnancům je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby. Ty mohou do budovy vstoupit pouze se souhlasem vedení školy nebo zaměstnanců sekretariátu. Vstup si musí dohodnout pomocí telefonů u vchodů. V případě neoprávněného vniknutí cizích osob do budovy školy jsou zaměstnanci i žáci povinni informovat o tom vedení školy nebo zaměstnance sekretariátu školy.

 5. Začátek vyučování je stanoven rozvrhem hodin, nejdříve však na 7:00 hodin. Vyučování začíná zpravidla v 8:00 a končí v 14:25.

 6. Vyučovací hodina vyučovacích předmětů trvá 45 minut. Po třetí vyučovací hodině se zařazuje dvacetiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny je zařazena přestávka desetiminutová.

Přestávky jsou stanoveny takto:

8:45–8:55

9:40–9:50

10:35–10:55

11:40–11:50

12:35–12:45

13:30–13:40

 

12 Služby žáků

12.1 Povinnosti služby ve třídě

 1. Před počátkem vyučování a před každou vyučovací hodinou připravit po dohodě s vyučujícím třídu a potřebné vyučovací pomůcky. Dbát, aby celá učebna byla v náležitém pořádku.

 2. Během přestávek i během vyučování dbát na větrání a osvětlení učebny.

 3. V případě, že se vyučující nedostaví během 5 minut po zazvonění do hodiny, vyhledá vyučujícího v kabinetě. Pokud se mu to nepodaří, nahlásí jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo řediteli školy.

 4. Při zápisu vyučujícího do třídní knihy zřetelně nahlásit nepřítomné žáky.

 5. Během vyučovací hodiny mazat podle pokynů učitele tabuli.

 6. Po vyučovací hodině smazat tabuli a uvést třídu do náležitého pořádku. Teprve po jeho odchodu přichází do učebny další třída.

 7. Po skončeném vyučování dohlédnout na pořádek ve třídě, aby žáci zvedli židle na lavice a vyrovnali řady lavic. Pokud je ve vyučovací hodině třída rozdělena na skupiny a ve skupině není přítomna služba, určí vyučující učitel službu v této skupině, případně ve svých vyučovacích hodinách si určí samostatný systém pořádkové služby.

 8. Služba je povinna ve spolupráci s třídním učitelem seznámit třídu s případnými změnami rozvrhu na příští den.

 9. V případě porušení bezpečnosti či požární ochrany služba (žáci) bezprostředně oznámí tuto skutečnost učiteli konající dozor nebo třídnímu učiteli, zástupci řediteli či řediteli nebo jiné zodpovědné osobě.

12.2 Povinnosti služby v šatně

 1. Dbát na pořádek v šatně. Po skončení vyučování nezůstávají v šatně žádné věci.

 2. Uzamykat během vyučování šatnu třídy.

 3. V případě ztráty osobních věcí nebo poškození zámků šatny ohlásí postižený žák spolu se službou tuto skutečnost neprodleně dozor konajícímu pedagogickému pracovníku nebo třídnímu učiteli.

 4. Službu pravidelně kontroluje třídní učitel.

 

 

V Krnově 28. srpna 2020                                                                         

                                                                                                          Mgr. Zdeněk Klein

                                                                                                          ředitel SOŠ DCR Krnov

 

Schváleno školskou radou dne 27. srpna 2020                                                                                                                                                                                         ....................................

                                                                                                          Mgr. Ladislav Mokráš

                                                                                                          předseda

 

 

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice